Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

  

Ochrana osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů do právního řádu České republiky. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Platí od 25. května 2018 a nahrazuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

1. Jedním z našich primárních cílů je zákonnost, korektnost a transparentnost v oblasti zpracováni a ochrany osobních údajů subjektů údajů, se kterými má společnost uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, případně  hodlá smluvní vztah uzavřít a dále všech subjektů údajů, kteří navštíví sídlo či prostory společnosti , případně jiným způsobem vstoupí do jednání či součinnosti se společností.

 

2. Společnost se zavazuje, že osobní údaje všech subjektů údajů bude zpracovávat v souladu se všemi ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat zásady pro zpracování osobních údajů dle čl, 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektů údajů dle čl. 12 až 22 a čl. 34

 

Nařízení, bude usnadňovat výkon práv subjektů údajů dle čl. 12, a zajisti zabezpečení osobních údajů v souladu s čl. 32 Nařízení.

 

3. Účelem tohoto článku je poskytnuti základní a přehledné informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 12, Nařízení, Z důvodu rozsahu informaci a informační povinnosti společnosti o způsobu zpracování osobních údajů a o Vašich právech, jsou detailní informace a informační povinnost ohledně zpracování osobních údajů uvedeny na webové prezentaci https://www.ostravainfo.cz/cz/info/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ a https://www.cerna-louka.cz/doc/gdpr.pdf

  

4. Základní a přehledné informace

 

 4.1.  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

 

 1. Správcem osobních údajů je společnost Černá louka, s.r.o.

 

Sídlo společnosti: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava

 

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, odd. C, vložka 41134

 IČO: 26879280

 Datová schránka: 7rcrvau

 Tel: 596 167 112

 E-mail: sekretariat@cerna-louka.cz

 Web: www.ostravainfo.cz  www.cerna-louka.cz

  

 

4.2. Doba zpracování osobních údajů

 

 1. Vaše údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání účelu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení účelu, pro který jste nám poskytli své osobní údaje, jsou tyto následně vymazány či jiným způsobem zlikvidovány.
 2. Vaše osobni údaje nepředáváme do tzv. třetích zemi, tj. mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, není-li stanoveno jinak např. rozhodnutím orgánu veřejné moci či orgánu činném v trestním řízení.

  4.3 Automatizované rozhodování, včetně profilování

 

 1. Společnost nevyužívá procesy automatizovaného rozhodování, včetně profilováni, ve kterých by Vaše osobnost či Vaše osobni údaje byly předmětem rozhodnuti založeného na těchto procesech, které by měly na Vás právní účinky, nebo se Vás obdobně dotkly.
 2. V případě, že by společnost využila automatizovaného rozhodování, včetně profilování ve svých procesech, společnost vám zaručuje, že přijme vhodná opatření na ochranu Vašich práv, svobod a Vašich oprávněných zájmů,  zaručuje Vám právo na Váš názor a právo napadnout rozhodnutí a dále Vám zaručuje právo na náš lidský zásah.

 

 4.4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 • Právo na odvolání souhlasu: V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat podle postupů popsaných v příslušném formuláři souhlasu. Zaručujeme, že souhlas může být odvolán stejným způsobem, jakým byl udělen - např. tedy elektronicky. Současně odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

 

 • Právo na opravu: V případě, kdy máte podezření na nesprávnost Vašich údajů, u nás shromážděných, a to jak subjektivní, tak objektivní povahy, máte právo nás požádat o opravu/ anebo doplnění Vašich osobních údajů. Pravidelně se snažíme Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici. 

 

 • Právo na omezení zpracování: Můžeme zpracování Vašich údajů omezit, pokud:
  • zpochybňujete přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, kterou potřebujeme k ověření přesnosti,
  • je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy místo vymazání osobních údajů požadujete omezení zpracování,
  • Vaše osobní údaje již nadále nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro prokázání, uplatnění nebo obranu Vašich zákonných nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování, zatímco ověřujeme, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

  

 • Právo na přístup: Máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli Vaše údaje, včetně například informací o tom, které kategorie osobních údajů zpracováváme, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu je předáváme, jak dlouho je budeme uchovávat, kde jsme je získali – pokud ne přímo od Vás – nebo případně kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsme osobní údaje zpřístupnili či o Vašich právech s nimi spojenými.

 

 • Právo na přenositelnost: Na Vaši žádost Vám předáme všechny Vaše zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo je, pokud je to technicky možné, předáme jinému – Vámi pověřenému – správci. Toto právo lze uplatnit za předpokladu, že je zpracování podloženo Vaším souhlasem nebo je nezbytné pro plnění smlouvy, a že je zpracování prováděno automatizovaně. 

 

 • Právo na výmaz: Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné naše oprávněné zájmy převažující nad Vašimi nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (viz níže);
  • je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Vy svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • byly Vaše osobní údaje zpracovávany protiprávně;
  • jejich výmaz je vyžadován ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
  • shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší 16ti let;

 

a zároveň, pokud tedy nebylo zpracování nezbytné:

 

 • pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje toto zpracování od nás (zejména pro zákonné požadavky na uchovávání údajů);
 • nebo pro pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 • Právo na vznesení námitky proti zpracování: Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z konkrétního důvodu, za předpokladu, že zpracování není založeno na Vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody převažující nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování, uveďte, prosím, zda chcete Vaše osobní údaje vymazat nebo omezit jejich zpracování.

  

 • Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo nás kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich údajů, tj. aby náš pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedné automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit.

  

 • Právo podat stížnost: V případě údajného porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů můžete podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete (v ČR tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů), v zemi, kde vykonáváte svoje zaměstnání nebo kde došlo k údajnému porušení ochrany osobních údajů.

 

4.5. Společná ustanovení

 

 1. Správce osobních údajů usnadňuje výkon Vašich výše uvedených práv v souladu s čl. 12, odst. 2., Nařízení.
 2. Správce osobních údajů hodlá zpracovávat osobní údaje jen pro účel, ke kterému byly tyto osobní údaje shromážděny. V případě, že by správce osobních údajů hodlal zpracovávat tyto osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly tyto osobní údaje shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před samotným zpracováním osobních údajů informace o tomto jiném účelu a k  tomu příslušné další informace dl čl. 13, odst. 2., Nařízení
 3. V případě, že od Vás, jakožto od subjektů údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených práv, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že bychom prodloužili citovanou lhůtu, budeme Vás o tomto prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody tohoto prodloužení. Podáváte-li žádost v elektronické formě, bude-li to možné, bude Vám odpovězeno v elektronické formě, pokud požádáte o jiný způsob.
 4. V případě, že od Vás, jakožto od subjektu údajů, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených práv, a budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti v souladu s čl. 12, odst. 6., Nařízení, a to i formou Vašeho osobního prokázání totožnosti za pomoci dokladu totožnosti v sídle správce osobních údajů.
 5. V případě, že správce osobních údajů nepřijme opatření dle výše uvedeného odst. 4., budeme Vás bezodkladně informovat a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí patření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.

 

 

 

V Ostravě, dne 8.10.2018                                                 Mgr. Jan Šumbera, jednatel